myceppi
Látogató: 174
Vendéglátó: 33
 
• Braskem • SOLVAY • LyondellBasell • Inno-Comp • SABIC • HIP-Petrohemija • MOL Petrolkémia • SLOVNAFT • UltraPolymers • Balkan Polymers • A. Schulman • EXPLAST • TELKO • Granulat – Chmielarz • K.D. Feddersen CEE GmbH • Biesterfeld Interowa • Piotrowice II • Snetor • Bamberger Polymers • SIBUR • INTERPLASTICS • Polimarky • Resinex • HSH-Chemie • Bruj International • NCT Holland B.V. • BASF Hungária Kft • Lach-Ner s.r.o • Vinmar • Hipol a.d. • PCC Plastic & Consultation Center • SIBUR2 • BASF Hungária Kft. •

2nd Central European Plastics Meeting


2018. október 8-9.- Siófok - Hotel Azúr

Két nap – egy helyszín – B2B meetingek – előadások - kiállítók


2018. október 8-9. Siófok

2nd Central European Plastics Meeting


Két nap – egy helyszín – B2B meetingek – előadások - kiállítók

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

a MyCEPPI KFt. által szervezett rendezvényekre

 

Adatkezelő a MyCeppi Kft.

A MyCeppi Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez, megrendeléshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 

I. Bevezetés

1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a MyCeppi Kft. által szervezett konferenciák, találkozók, rendezvények szervezése, és a rendezvényeken szervezett, vagy a rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a rendezvények résztvevői számára küldött, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.

2. Jelen Adatvédelmi Irányelvek rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

4. Az Adatkezelési Irányelvek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás.

5. Az adatok fizikai tárolásának helye: a MyCeppi Kft. mindenkori telephelye.

 

II. Alapelvek

1. Az Ön személyes adatainak védelme a MyCeppi Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes és céges jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

2. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékén túl nem továbbítjuk. A MyCeppi Kft. köteles az Ön adatait bizalmasan kezelni és azokat csak az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítése érdekében és a szerződésszerű teljesítés érdekében jogosult harmadik, vele szerződött partnerekkel megosztani és csak a rendelkezésre bocsátott állományi terjedelemben.

3. A MyCeppi Kft.  minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes és céges adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 

 

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

  •  a Résztvevő azonosítása, a többi ügyféltől való megkülönböztetése;
  •  kapcsolattartás, értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
  •  a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
  •  vásárlási lehetőség esetén a szerződés és számla létrehozása, tartalmának meghatározása;
  •  rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);

2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Résztvevő tartozik felelősséggel. 

3. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

 

IV. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a MyCeppi Kft. elérhetőségein.

2. Az ügyfél személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 

B. Tájékoztatás kérése

1. A Résztvevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@myceppi.com címen. 

2. A MyCeppi Kft. a Résztvevő kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

C. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a Miskolci Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

 

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók: A fizetés a K&H Bank rendszerén keresztül történik.


Miskolc, 2017. június 01.


Plastics Meeting - Telefonszám: +36 46 783-811, E-mail: b2b@myceppi.com